Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Onderneming: De Taaltoren BV, met btw-nummer BE0776549534 en maatschappelijke zetel te Elsbosken 25/1, 2547 Lint, BelgiĂ«.
 • Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst is aangegaan.
 • Consument: een klant die een individu is en als privĂ©persoon handelt.
 • Producten/Diensten: alle zaken die de Klant kan aankopen bij de Onderneming, in het bijzonder online cursussen, logopedisch materiaal en aanverwante producten en diensten.
 • Bestelbon: de schriftelijke bevestiging van de bestelling die de Klant plaatst bij de Onderneming.
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Klant en Onderneming gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Onderneming georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten/Diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van Ă©Ă©n of meer Technieken voor communicatie op afstand.
 • Wet van augustus 2002: de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (B.S. 07.08.2002).

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, bestelling, en koop-verkoop van Producten/Diensten tussen de Onderneming en de Klant.

 2. De Onderneming stelt deze Algemene Voorwaarden ter beschikking op haar websites https://www.detaaltoren.be en https://www.detaaltoren.academy.

 3. Voordat een Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij de Onderneming zijn in te zien en zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 4. Indien een Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 5. De Klant erkent en aanvaardt deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden van de Klant, behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord tussen de Onderneming en de Klant.

 6. De Onderneming behoudt zich het recht voor de onderhavige Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen door een nieuwe versie te publiceren op voormelde website. Elke bestelling die de Klant plaatst na de publicatie door de Onderneming van deze nieuwe versie impliceert de aanvaarding door de Klant met de laatst gepubliceerde versie.

 7. Indien de Onderneming gedurende korte of langere tijd en al dan niet impliciet afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden heeft toegestaan, doet dit geen enkel afbreuk aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen.

Artikel 3 - Aanbod en prijzen

 1. Indien een offerte of enig ander aanbod vanwege de Onderneming een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk vermeld.

 2. De offerte of enig ander aanbod vanwege de Onderneming bevat zodanige informatie, dat het voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding ervan zijn verbonden.

 3. Tenzij indien daarvan uitdrukkelijk zou worden afgeweken, zijn de door de Onderneming medegedeelde en/of gepubliceerde prijzen voor de Producten/Diensten steeds in euro (€) en inclusief btw. Elke verhoging van het btw-tarief in de periode tussen de bestelling en de levering valt ten laste van de Klant. De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de aanvaarding van de bestelling.

 4. De Onderneming is niet gebonden door prijsvermeldingen die evident foutief zijn, bijvoorbeeld in geval van druk- of taalfouten. De Klant kan geen rechten ontlenen aan onrechtmatige prijsinformatie.

 5. De Onderneming heeft het recht de prijs van de Producten/Diensten te verhogen.

 6. De Klant kan geen aanspraak maken op een korting bij contante betaling.

Artikel 4 - Overeenkomst / Bestelling

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Onderneming onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Onderneming passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. De Klant wordt als de enige verantwoordelijke voor de bestelling en de betaling beschouwd. Indien de bestelling is uitgevoerd door een derde, wordt dit geacht in naam en voor rekening van de Klant te zijn gebeurd.

Artikel 5 - Levering

 1. De Onderneming neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en uitvoering van bestellingen van Producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van Diensten.

 2. De levering aan de Klant vindt plaats op het ogenblik dat de Producten/Diensten ter beschikking worden gesteld aan de Klant op het door hem opgegeven adres dan wel op enige andere plaats voorafgaandelijk overeengekomen door de Onderneming en de Klant. Op dat ogenblik gaat dus ook het risico van verlies of beschadiging van de Producten over op de Klant.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal de Onderneming geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, een gelijkwaardig vervangproduct aan te vragen, of eventuele schadevergoeding te bekomen.

 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de Onderneming het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 5. Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Onderneming zich inspannen om een vervangend Product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend Product wordt geleverd. Bij vervangende Producten kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de Onderneming.

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van Producten

 1. Bij de aankoop van Producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument.

 2. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Onderneming retourneren, conform de door de Onderneming verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van Diensten

 1. Bij levering van Diensten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Consument zich richten naar de door de Onderneming bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 2. De Onderneming zal alle van de Consument ontvangen betalingen vergoeden, inclusief, desgevallend, de leveringskosten, onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroepen.

 3. De Onderneming verricht de terugbetaling onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de Consument tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de Consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de Consument als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten mag hebben.

 4. De bijkomende kosten als gevolg van de uitdrukkelijke keuze van de Consument om voor een andere wijze van levering te kiezen dan de door de Onderneming aangeboden goedkoopste standaardlevering, worden niet door de Onderneming terugbetaald.

 5. Behalve wanneer de Onderneming heeft aangeboden om de Producten zelf af te halen mag de Onderneming, in het kader van verkoopsovereenkomsten, wachten met de terugbetaling totdat zij alle Producten heeft teruggekregen, of totdat de Consument heeft aangetoond dat hij de Producten heeft teruggezonden, naar gelijk welk tijdstip eerst valt.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de Consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de Onderneming alleen worden uitgesloten indien de Onderneming dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor:
  • dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de Dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument, en mits de Consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de Onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiĂ«le markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiĂ«ne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
  • overeenkomsten waarbij de consument de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;
  • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
  • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
  • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
  • de levering van digitale inhoud die niet op een materiĂ«le drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;
  • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - Online cursussen en trainingen

 1. Indien de Klant een online cursus of training aankoopt waarbij hij onmiddellijk toegang heeft tot de inhoud, is het niet mogelijk om nog van de aankoop af te zien.

 2. Indien de Klant een online cursus met een specifieke startdatum aankoopt, is het mogelijk om van de aankoop af te zien tot 7 kalenderdagen vóór de start van de cursus.

Artikel 10 - Factuur en betaling

 1. De betaling door de Klant aan de Onderneming voor de aankoop van een of meerdere Producten/Diensten geschiedt als volgt:
  • op het ogenblik dat de Klant de bestelling plaatst, brengt de Onderneming het totaal verschuldigd factuurbedrag in rekening. Dit bedrag is op dat ogenblik onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar door de Klant.
 2. Elke factuur van de Onderneming aan de Klant vermeldt minstens het factuurnummer, de aankoopprijs van de Producten/Diensten en het toepasselijke btw-tarief.

 3. Tenzij de factuur anders vermeldt, is zij binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum verschuldigd en betaalbaar op het rekeningnummer van de Onderneming met IBAN nr. BE55 7330 6290 5944.

 4. In geval van laattijdige betaling door de Klant, zijn nalatigheidsinteresten verschuldigd conform artikel 5, lid 1 van de Wet van 2 augustus 2002. Deze nalatigheidsinteresten beginnen van rechtswege te lopen vanaf de dag na de vervaldag van de verschuldigde factuur, en dus zonder de noodzaak van een voorafgaande ingebrekestelling. De nalatigheidsintrest bedraagt 15% per jaar en wordt gerekend tot op de dag der algehele betaling van de hoofdsom.

 5. In geval van laattijdige betaling door de Klant, is de Onderneming tevens gerechtigd op de terugbetaling van de kosten tot invordering conform artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002. De buitengerechtelijke invorderingskosten bedragen 15% van de hoofdsom van de openstaande factuur. De gerechtelijke invorderingskosten zijn gelijk aan de werkelijk door de Onderneming gedragen kosten.

 6. In geval van laattijdige betaling door de Klant, wordt daarenboven het verschuldigd bedrag van rechtswege, en dus zonder de noodzaak van een voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de hoofdsom, met een minimum van € 50,00.

 7. Een betaling wordt steeds aangerekend op de oudste openstaande factuur.

 8. De niet-betaling op de vervaldag van Ă©Ă©n enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

 9. Elke betaling zal worden toegerekend op de oudste openstaande factuur en de toegepaste aanmaningskosten ongeacht de vermelding bij de betaling.

Artikel 11 - Conformiteit van de Producten

 1. De Onderneming verbindt er zich toe de bestelde Producten/Diensten te leveren vrij van gebreken.

 2. Indien de Producten/Diensten om een of andere reden niet in overeenstemming zouden zijn met de bestelling van de Klant, of gebreken zouden vertonen, dient de Klant de levering op straffe van verval uiterlijk binnen de tien werkdagen schriftelijk te protesteren, bij gebreke waarvan de Klant wordt geacht de levering onvoorwaardelijk en definitief te hebben aanvaard. De bewijslast van voormeld schriftelijk en tijdig protest ligt uitsluitend bij de Klant.

 3. Er is geen sprake van een gebrek aan overeenstemming en/of enig ander gebrek in de zin van dit artikel indien (i) het gebrek het gevolg is van ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik door de Klant, of (ii) de Klant voorafgaand aan de levering op de hoogte was van dit gebrek of daarvan redelijkerwijze op de hoogte had moeten zijn, en daar niettemin heeft mee ingestemd.

 4. De Onderneming is niet gehouden de Klant te vrijwaren voor verborgen gebreken die zij niet kende. De Onderneming wordt echter geacht de gebreken te kennen waarmee de Producten behept zouden zijn, tenzij zij bewijst dat zij er geen kennis van had en evenmin redelijkerwijze van kon hebben.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

De Onderneming kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen, goederen (inclusief de Producten), dieren, diensten, enz., die op directe of indirecte wijze het gevolg zou zijn van de Producten, behoudens in geval van fraude of bedrog.

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van artikel 1583 van het B.W. blijft het verkochte goed het eigendom van de verkoper zolang de totale prijs door de koper niet werd betaald.

Artikel 14 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De contractuele relatie tussen de Onderneming en de Klant wordt uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.